Regulamin

§ 1.Warunki ogólne

1. Tłumaczenia hiszpański Jolanta Gładysz-Kuczyńska wykonuje tłumaczenia pisemne zgodnie z niniejszym Regulaminem

2. Korzystając z usług Tłumaczenia hiszpański Jolanta Gładysz-Kuczyńska akceptuje w całości postanowienia niniejszego Regulaminu.

3. Tłumaczenia hiszpański Jolanta Gładysz-Kuczyńska zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby tekst tłumaczenia oddawał jak najwierniej oryginalny tekst.

4. Tłumaczenia hiszpański Jolanta Gładysz-Kuczyńska ma prawo odmówić udzielenia usługi bez podawania przyczyny.

5. Tłumaczenia hiszpański Jolanta Gładysz-Kuczyńska wraz ze stroną zlecającą tłumaczenie może zastosować zasady inne niż zamieszczone w niniejszym Regulaminie, na podstawie umowy sporządzonej w formie pisemnej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

6. Tłumaczenia hiszpański Jolanta Gładysz-Kuczyńska zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie oraz w cenniku usług.

7. W kwestiach nie uregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 2. Wykonywanie tłumaczeń pisemnych

1. Tłumaczenia hiszpański Jolanta Gładysz-Kuczyńska wykonuje pisemne tłumaczenia: hiszpańsko-polskie, polsko-hiszpańskie,

2. Zakres świadczonych usług może ulec poszerzeniu o inne języki odpowiednio do indywidualnych potrzeb Klientów.

3. W ofercie Tłumaczenia hiszpański Jolanta Gładysz-Kuczyńska znajdują się tłumaczenia zwykłe i przysiegłe, specjalistyczne, techniczne, itp.

4. Tłumaczenia hiszpański Jolanta Gładysz-Kuczyńska przystępuje do realizacji zamówienia jedynie po uprzednim złożeniu przez Klienta zamówienia na wykonanie tłumaczenia pisemnego za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie www lub za pośrednictwem e-maila zamieszczonego na stronie.

5. Złożenie zamówienia może być dokonane poprzez pocztę e-mail, na adres: kontakt@tlumaczeniahiszpanski.eu lub przez formularz znajdujący się na stronie www.

6. Tłumaczenia hiszpański Jolanta Gładysz-Kuczyńska w jak najkrótszym czasie drogą mailową lub telefonicznie poinformuje Klienta o przyjęciu zamówienia lub jego odrzuceniu.

7. Przekazaniu tekstu musi towarzyszyć przekazanie wszelkich informacji niezbędnych do dokonania tłumaczenia.

8. W przypadku, gdy koszt usługi przekroczy kwotę 100 zł. Tłumaczenia hiszpański Jolanta Gładysz-Kuczyńska zastrzega sobie prawo pobrania zaliczki przed przystąpieniem do tłumaczenia.

9. Opłatę w formie zaliczki należy uiścić przed wykonaniem zlecenia. Pozostałą kwotę Klient wpłaca po wykonaniu usługi.

10. Termin realizacji zlecenia nie obejmuje weekendów oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

11. Sposób przekazania tłumaczenia ustalany jest indywidualne z Klientem. Tłumaczony tekst może zostać dostarczony pocztą elektroniczną (w formacie DOC lub PDF), faksem, listem poleconym, listem priorytetowym albo kurierem.

12. Biuro nie pobiera opłat za dostarczenie przetłumaczonego tekstu na terenie kraju.

§ 3. Cennik i płatności.

1. Tłumaczenia hiszpański Jolanta Gładysz-Kuczyńska nie jest płatnikiem podatku VAT.

2. Ceny usług świadczonych przez Tłumaczenia hiszpański Jolanta Gładysz-Kuczyńska są ustalane indywidualnie na podstawie przesłanego tekstu źródłowego.

3. Strona rozliczeniowa w tłumaczeniu zwykłym i specjalistycznym obejmuje 1800 znaków,

4. W przypadku tłumaczeń zwykłych, uwierzytelnionych i specjalistycznych wyceny dokonuje się na podstawie ilości znaków w tekście źródłowym.

5. Płatność za zrealizowane tłumaczenie jest dokonywane na podstawie Rachunku z siedmiodniowym terminem płatności, wystawionej przez Tłumaczenia hiszpański Jolanta Gładysz-Kuczyńska za tłumaczenie na kwotę wynikającą z ilości stron rozliczeniowych.

6. Wykonanie tłumaczenia pozostaje własnością Tłumaczenia hiszpański Jolanta Gładysz-Kuczyńska do momentu uregulowania należności przez Klienta. Wraz z dokonaniem płatności Klient uzyskuje majątkowe prawa autorskie do tłumaczenia, obejmujące wszystkie pola eksploatacji.

7. W przypadku przekroczenia ustalonego terminu płatności Tłumaczenia hiszpański Jolanta Gładysz-Kuczyńska ma prawo obciążyć Klienta ustawowymi odsetkami w wysokości 0.5 % wartości zlecenia za każdy dzień zwłoki.

§ 4. Reklamacje

1. Zleceniodawca ma prawo zgłosić reklamację wykonanej usługi w terminie dziesięciu dni od jej wykonania, pod warunkiem, iż wcześniej dokonał w terminie opłaty za tłumaczenie.

2. Reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@tlumaczeniahiszpanski.eu

3. Termin rozpoznania reklamacji wynosi 7 dni.

4. Reklamacja powinna zawierać przedstawione na piśmie zastrzeżenia z dokładnym wskazaniem błędów, ich uzasadnieniem oraz podaniem numeru strony i wiersza, w których jest on umiejscowiony. Za prawidłowe złożenie reklamacji uznane będzie przesłanie do Tłumaczenia hiszpański Jolanta Gładysz-Kuczyńska tekstu tłumaczenia z naniesionymi na tekst tłumaczenia uwagami i zastrzeżeniami. W przypadku uznania reklamacji Tłumaczenia hiszpański Jolanta Gładysz-Kuczyńska zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia błędów w tłumaczeniu.

5. Tłumaczenia hiszpański Jolanta Gładysz-Kuczyńska zastrzega sobie wyłączne prawo dokonania reklamacji tekstu tłumaczenia.

6. Złożenie reklamacji nie wpływa na odmowę zapłaty należności, ani w żaden sposób nie może tej zapłaty zmniejszyć czy opóźnić.

§ 5 Odpowiedzialność

1. Tłumaczenia hiszpański Jolanta Gładysz-Kuczyńska nie ponosi odpowiedzialności za błędny bądź nieczytelny tekst oryginalny dostarczony przez Klienta co może skutkować błędami merytorycznymi w tłumaczeniu.

2. Tłumaczenia hiszpański Jolanta Gładysz-Kuczyńska nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwą jakość i terminowość usług na które nie mamy wpływu np. awarie internetowe, telefoniczne opóźnienia spowodowane przez pocztę czy firmy kurierskie.

§ 6 Poufność

1.1. Tłumaczenia hiszpański Jolanta Gładysz-Kuczyńska gwarantuje ścisłą poufność powierzonych dokumentów.